СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОГО ВИХОВАННЯ 

Правова освіта і правове виховання – це цілісна система, що охоплює всі сфери діяльності ліцею-інтернату, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників навчально-виховного процесу. 

У Законі України «Про загальну середню освіту» написано, що «…загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політкультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.»

 Організаторами правоосвітньої та правовиховної роботи в ліцеї-інтернаті виступають: 

 •  адміністрація навчального закладу;
 •  вчителі історії та правознавства;
 •  вихователі та класні керівники; 
 •  практичний психолог;
 •  педагог соціальний;
 •  батьківська рада; 
 •  актив ліцейського самоврядування.

Метою забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи в ліцеї-інтернаті є підвищення загального рівня правової культури та правової свідомості усіх учасників освітнього процесу; координація системи правової освіти в навчальному закладі.

Завдання:

 • Створення психолого-педагогічних умов для набуття усіма учасниками освітнього процесу правових знань та навичок у їх застосуванні.  
 • Формування правового світогляду ліцеїстів, їхньої активної життєвої позиції.
 • Підвищення рівня правової культури ліцеїстів, педагогічних працівників, батьків.
 • Забезпечення правомірної поведінки підлітків; профілактика правопорушень.
 • Виховання громадянина України, здатного відстоювати та захищати свої права. 

В основу системного підходу до здійснення правовиховного процесу в ліцеї-інтернаті покладено врахування вікових особливостей ліцеїстів. 

Правова соціалізація особистості здійснюється у формі цілеспрямованого правового виховання, впливу на свідомість і поведінку ліцеїста, з метою формування установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечують необхідні умови для його особистісного розвитку, підготовки до суспільного життя, правової активності.

Виховуємо патріотів

Правова культура молоді

Правове виховання ліцеїстів має два взаємопов’язаних між собою аспекти. З одного боку, воно орієнтоване на необхідність дотримання ними правил поведінки в ліцеї-інтернаті, у громадських місцях, за місцем проживання, а з іншого, – дає перспективу на майбутнє, вчить поважати і дотримуватись законів, усвідомити, що за скоєний злочин настає індивідуальна відповідальність.

Набуття ліцеїстами достатнього життєвого потенціалу, який забезпечив би успішне досягнення ними вищих духовних цілей і гуманістичних сенсів їх буття, безпосередньо пов’язане з організацією в ліцеї-інтернаті правоосвітньої роботи. 

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи, які формують у ліцеїстів цілісне уявлення про державу і право, причини їх виникнення, їх ролі в житті окремої людини і суспільства, історії розвитку та становлення української держави, його конституційних основ; дають можливість набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння. Пріоритетну роль відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення.

 

Основні принципи правової освіти і виховання  

Зв’язок із практичною діяльністю передбачає:

 • пріоритетність зорієнтованості ліцеїстів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення  і діяти у правовому полі;
 • зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування ліцеїстів;
 • демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й вихованцями, атмосферу взаємоповаги та довіри у ліцейському колективі,  учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок ліцею-інтернату з громадськістю; 
 • плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної різноманітності; виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті учнівського колективу. 

  Основні критерії правової освіти і виховання 

 • Правова освіта охоплює  всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Правова освіта забезпечує зростання самосвідомості ліцеїстів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України. 
 • Розуміння ліцеїстами єдності прав і обов’язків, їх виконання в реальному житті.
 • Ліцей-інтернат виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує розвиток професійно важливих якостей випускників, готує особистість до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в навчальному закладі. 
 • Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.
 • Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного ліцеїста на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.
 • Вміння вихованців протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві. 

 

Права людини починаються з прав дитини

Гідність та справедливість для всіх нас