Українська школа спроможна докорінно реформуватися і стати головним важелем соціальної рівності і згуртованості суспільства, високого економічного розвитку і конкурентоспроможності держави у світі. Освіта зобов’язана сформувати особистість з вмінням навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити суспільнозначимі цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі.

Саме цій проблемі був присвячений семінар «Формування ключових компетентностей і вмінь ліцеїстів в умовах реалізації Закону України «Про освіту»», який проходив 16 листопада 2017 року в ліцеї.

Педагогічні працівники мали можливість ще раз ознайомитися із основними положеннями закону та практичними рекомендаціями щодо формування компетентностей у дітей в ході вивчення навчальних предметів, організації позанавчальної діяльності. Відбувся діалог і багатостороння комунікація в питаннях залучення родини до активної участі у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії ліцеїста, посиленні практичної спрямованості навчання, активного використання навчально-матеріальної бази закладу. Акцентувалася увага на широкому застосуванні методів викладання, що засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові, індивідуальні завдання тощо). Необхідно залучати учнів до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та дозволятиме успішно оволодівати суспільним досвідом. Докорінно змінити роль оцінки, яка повинна слугувати для аналізу індивідуального прогресу у вивченні начальних предметів, а не для ранжування учнів.

Зацікавленість виявили працівники ліцею у обговоренні питання поєднання педагогіки партнерства і компетентнісного підходу у формуванні нового освітнього середовища закладу.

На завершення роботи було запропоновано перегляд відеоролика «Шкільна освіта Фінляндії».