Закон «Про освіту» започатковує масштабні реформи галузі, яка досі мало змінилася з радянських часів. А сучасний випускник закладу середньої освіти має бути конкурентноспроможним, усебічно розвиненим, здатним адаптуватися до постійних  змін. Дійсність вимагає від ліцеїста не лише спортивних досягнень, а і освіченості, компетентності для успішної самореалізації у соціумі.

Глибоко усвідомлюючи, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Заступник директора з навчальної роботи Мазуркевич Т.В. зорієнтувала педагогічний колектив на формування компетентностей у дітей в ході вивчення навчальних предметів та організації позанавчальної діяльності, активної участі родини у проектуванні індивідуальної освітньої траєкторії ліцеїстів, посиленні практичної спрямованості навчання, широкому використанні оновленої навчально-матеріальної бази закладу.

У своїх виступах учитель Поліщук О.М. акцентувала увагу на вільному володінні державною мовою та здатності навчатися впродовж життя, Смоляр І.В. привернула увагу присутніх до формування соціальних, громадянських компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, дотримання прав людини, адже ми розбудовуємо громадянське суспільство.

Відповідно до Закону, місією школи є різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей.

Про свої досягнення у формуванні культурної компетентності ліцеїстів повідомила Черненко О.В.


До діалогу залучились педагоги Скоропадська С.О. та Волик Г.П. та поінформували колектив питаннями формування екологічних та інформаційно-комунікаційних компетентностей під час вивчення навчальних предметів.

Жихарєва Т.В. розвинула думку щодо умотивованості, творчості та постійного професійного росту вчителя та необхідності подолання шаблонності в роботі, адже роль педагога у створенні нового ліцею докорінно змінюється.

Багатостороння комунікація захопила вчителів – Котелянець І. І. та Корнійчук О.С., які ділилися своїми надбаннями залучення учнів до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та прискорить оволодіння молоддю соціальним досвідом.

Зацікавленість виявили працівники ліцею у обговоренні питання поєднання педагогіки партнерства і компетентнісного підходу у формуванні нового освітнього середовища закладу.

Була проведена екскурсія-презентація оновлених кабінетів інформаційно-комунікаційних технологій, біології, інформатики тощо.

Директор Балясников В.М. акцентував увагу, що очікуваними результатами прийняття Закону України «Про освіту» є створення системи освіти для нового покоління, яка сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.