Науково-методична робота методичної комісії гуманітарних дисциплін

Науково-методична робота в ліцеї — це система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника на розвиток творчого потенціалу всього колективу навчального закладу, на досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

  2021-2022 навчальний рік методична комісія гуманітарних дисциплін розпочинає роботу над методичною проблемою  «Формування ключових компетентностей на уроках гуманітарного циклу» , яка є складовою методичної проблеми ліцею «Реалізація сучасних освітніх технологій навчання та виховання ліцеїстів на засадах компетентного підходу в контексті вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», складається із 3 етапів : піготовчо-діагностичний, організаційно-практичний та підсумковий.

Робота над методичною темою

 2021-2022 рік – підготовчо-діагностичний рік роботи над методичною темою  вчителів гуманітарних дисциплін «Формування ключових компетентностей на уроках гуманітарного циклу» .

Мета підготовчо-діагностичного блоку  передбачає:

 • Вивчення теоретичних засад і наявного практичного досвіду роботи з поточної теми.
 • Організація вчителів для втілення науково-дослідницької програми.
 • Створення творчих груп для реалізації програми.
 • Проведення конференції «Сучасні технології на уроці».
 • Анкетування вчителів та ліцеїстів.
 • Практичне спрямування роботи творчих груп на реалізацію науково-методичної проблеми.
 • Вивчення, узагальнення педагогічного досвіду роботи вчителів.
 • Проведення круглого столу «Компетентність сучасного вчителя».

З метою накопичення інформації про перебіг роботи над методичною проблемою заплановано проведення семінарів, круглих столів, відкритих освітніх заходів, звіти методичної комісії.

Очікування результати

 • Удосконалення змісту,форм і методів внутрішньо ліцейської методичної роботи.
 • Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.
 • Стимулювання творчості та ініціативи вчителів методичної комісії.
 • Використання набутого досвіду на практиці.
 • Поширення за межами ліцею кращого педагогічного досвіду.
 • Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості,розвитку учнів.
 • Розвиток творчих можливостей учнів та вчителів.

 Пріоритетними напрямами роботи  над методичною проблемою є

 • удосконалення змісту,форм і методів навчання;
 • упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
 • вивчення, накопичення,апробація,  впровадження у практику передового педагогічного досвіду, нових освітніх технологій та систем;
 • надання методичної допомоги вчителям в оволодінні інноваційними технологіями навчання;
 • удосконалення матеріально-технічної бази в кабінеті, поповнення їх навчально-методичними посібниками, методичними розробками;
 • стимулювання творчого пошуку педагогічного колективу, залучення вчителів до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
 • неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в організації освітнього процесу;
 • створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного учня на основі творчих особистісних якостей педагога;
 • модернізація та удосконалення матеріальної бази методичного кабінету,поповнення його навчально-методичними посібниками.

Методична робота

Методична робота — це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового та загаль­нокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності. Методична робота включає коло означених проблем, стає важливою рушійною силою розвитку загальноосвітньої школи України. Актуальним у зв’язку із цим є створення цілісної сис­теми методичної роботи, одним із завдань якої є активізація твор­чих здібностей учителів, адже сьогодення вимагає творчого вчителя. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень — розвинена й не­стандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

Серед завдань, які  стоять перед вчителями методичної комісії гуманітарних дисциплін особливо вагомою є методична, світоглядна підготовка, яка передбачає формування у них соціальної та професійної ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам відновлення школи.

Діючі семінари, круглі столи, педагогічні читання, панорами методичних знахідок, конференції дають можливість залучати до процесу навчання всіх членів методичної комісії. Інноваційні методичні технології дозволяють розв’язати відразу кілька завдань: сприяти розвитку комунікативних умінь і навичок, обміну інформацією, наробками, досвідом, установленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, бо вчить працювати в команді, дослухатись до думки кожного.

ТВОРЧІ ЗВІТИ членів МК

Фіялко Олена Петрівна – вчителька англійської мови

В РАМКАХ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ

Кадровий потенціал

Система атестації в нашому навчальному за­кладі закріплює ефективну роботу педагогічного колективу в режимі розвитку, забезпечує опти­мальні умови для формування професійної мо­більності та конкурентоспроможності педагогів. Існує   план проходження курсів підвищен­ня кваліфікації на поточний навчальний рік і перспективний план на п’ять років. Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладу проходять своєчасно й у повному об­сязі, що підкріплено відповідними свідоцтвами.

Як показала діагностика, творчий потенціал учителів становить 86% і має тенденцію зростання.

Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 6 учителів (86%): Мазуркевич Т.В., Смоляр І.В., Корнійчук О.С., Фялко О.П., Стешин В.К., Виноградова С.А. ;

«спеціалісти 1  кате­горії» — 1 учитель (14%) – Черненко О.В..  Корнійчук О.С. та Стешин В.К.

мають педагогічне звання  -«старший вчитель», Мазуркевич Т.В. – вчитель-методист.

ЗВІТ МК за 2020/21н.р.

Наше сьогодення – заходи, уроки семінари

Тиждень зарубіжної літератури

ЗАПРОШЕННЯ В МИСТЕЦТВО

Хто шукає нових вражень?! ВПЕРЕД!

У центрі уваги – книга

“Поезія – це завжди неповторність”

Нас єднає Тарасове слово

Вінок шани Лесі Українці

Рідна мова у серці народу буде жити навіки-віків!..

Зустріти зимові свята ще яскравіше!

«Намалювати» картину власного життя

Спочатку було Слово…

Урок у стилі STA: наука, технології, мистецтво

Тиждень педагогічної майстерності зарубіжної літератури – «І творчість, і праця, і успіх…»

Навчально-методична робота методичної комісії гуманітарних дисциплін – шлях до творчої майстерності

Продуктивна форма методичної роботи

Толерантність починається з мене…

Самоосвіта – це потреба

Змінюємо освітній простір: як набути вчителю майстерності та бути сучасним

Вивчаємо новий Український правопис

Створення сприятливих умов для формування й розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді

Потрібне розумне реформування освіти в Україні

Стем «Яблука – символ пізнання». Підсумки роботи методичної комісії гуманітарних дисциплін