В епоху інформаційних технологій та сталого розвитку сучасна освіта повинна бути якісною і професійною. А стати такою вона може лише за умови її отримання за освітніми програмами.

Освітні програми – це новий якісний виток в історії розвитку української освіти. Вони мають ряд переваг: сучасність, практичність, націленість на результат. Сьогодні суспільству потрібна трансформація загальної середньої освіти, зокрема, якісно виписані навчальними закладами освітні програми. До цієї роботи залучаються усі, хто пропонує сучасні ідеї та ефективні навчальні технології.

Що ж з цього приводу зроблено в нашому ліцеї? Які основні компоненти прописані в Освітній програмі нашого закладу?

Ліцейська Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма містить такі компоненти: 

  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • навчальний  план;
  • перелік навчальних програм;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей);
  • вимоги до учнів, які навчатимуся за програмою;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти, що стосовно спортивного профілю навчання.

Освітня програма схвалена педагогічною радою ліцею та затверджена директором В.М. Балясниковим

В Освітній програмі визначені очікувані результати навчання здобувачів освіти, що передбачає оволодіння ключовими компетентностями, а саме: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Для досягнення поставленої мети та отримання результатів в ліцейської Освітній програмі визначені як нові так і основні формами організації освітнього процесу, до яких віднесли  різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбіновані уроки.

Але запропоновано багато інших форм організації освітнього процесу, а саме: екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри, лекції, навчально-практичні заняття, консультація, співбесіда, залік.

Тож запрошуємо Вас завітати на веб-сторінку Освітньої програми ліцею за посиланням >>>. Ви зможете познайомитися з основними концепціями програми, її головними завданнями, переглянути основні складові, дізнатися про цільовий напрям ліцейського освітнього процесу.

Сподіваємося, що, спілкуючись через сайт, ми зможемо відповісти на ті запитання, які цікавлять та турбують Вас сьогодні, а також знайти спільний підхід до рішення актуальних проблем Освіти.